Utbildning: En Inblick i De 7 Diskrimineringsgrunderna

Utbildning är en grundsten i samhället och anses vara en mänsklig rättighet. Det är en plats där människor ska ha möjlighet att lära sig och utveckla sig oavsett bakgrund. Tyvärr är utbildningsmiljön inte alltid så inkluderande och jämlik som den borde vara. Diskriminering är ett stort problem inom utbildningssektorn och för att motverka detta har diskrimineringslagen tagit fram 7 diskrimineringsgrunder. I den här artikeln kommer vi att gå igenom varje grund och hur de påverkar utbildning.

Jämlikhet och Diskrimineringsgrunder

Innan vi går in på de specifika diskrimineringsgrunderna är det viktigt att förstå vad några grundläggande begrepp inom jämlikhet och diskriminering innebär. Jämlikhet innebär att varje individ har rätt till samma förutsättningar och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Diskriminering innebär att en person eller grupp missgynnas på grund av någon av dessa områden. Det kan yttra sig på olika sätt men kan exempelvis vara i form av mobbning, uteslutning eller fördomar.

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på grund av sju olika diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringsgrunderna

Ålder

Ålder är en diskrimineringsgrund som många tänker på i samband med arbetsmarknaden, men det är även en vanlig grund för diskriminering inom utbildningssektorn. Det kan yttra sig i att äldre elever blir omspråkade eller mobbade på grund av åldersskillnader. Åldersdiskriminering kan även handla om fördomar kring en persons förmåga att lära sig utifrån ålder.

Etnisk tillhörighet eller hudfärg

Etnisk tillhörighet eller hudfärg är en diskrimineringsgrund som tyvärr är vanlig inom utbildningssektorn. Det kan handla om att elever med en annan etnisk bakgrund blir exkluderade eller mobbade. Även förutfattade meningar och nedvärderande uttalanden riktade mot en viss etnisk grupp räknas som diskriminering och är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Kön

Att bli diskriminerad på grund av kön innebär ofta att en person utsätts för fördomar eller saknar samma förutsättningar som personer av motsatt kön. Inom utbildningssektorn kan detta exempelvis handla om att flickor anses vara svagare i vissa ämnen och inte blir uppmuntrade till att välja en viss utbildning eller yrkesbana. Det kan även handla om att en skola ger olika förutsättningar och behandling beroende på elevens kön.

Könsidentitet och könsuttryck

Könsidentitet och könsuttryck handlar om en persons upplevelse av sitt kön och hur det uttrycks. Det kan vara annorlunda än det kön som personen är tilldelad vid födseln. Inom utbildningssektorn kan personer med en annan könsidentitet eller könsuttryck än det som anses ”normen” uppleva diskriminering i form av fördomar, kränkningar eller uteslutning.

Religion eller annan trosuppfattning

Religion är en diskrimineringsgrund som är nära kopplad till etnisk tillhörighet. Det handlar om att personer med en annan religion eller trosuppfattning blir diskriminerade eller exkluderade på grund av just sin religion. Detta kan exempelvis vara att en elev med en annan trosuppfattning inte får delta i vissa skolaktiviteter eller blir föremål för trakasserier.

Sexuell läggning

Diskriminering på grund av sexuell läggning handlar om att personer blir diskriminerade eller trakasserade på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Inom utbildningssektorn kan det handla om att elever med en annan sexuell läggning blir exkluderade eller utsatta för fördomar och trakasserier.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund som handlar om att personer med funktionsnedsättning blir diskriminerade eller exkluderade på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan handla om att skolan inte anpassar undervisningen efter en elevs behov eller att elever med funktionsnedsättning blir utsatta för fördomar och kränkningar.

Relevanta Nyckelord

  • Diskrimineringsgrunder
  • Utbildningssektorn
  • Jämlikhet
  • Fördomar
  • Diskriminering
  • Diskrimineringslagen
  • Inkludering

Sammanfattningsvis är diskriminering ett stort problem inom utbildningssektorn och diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på grund av 7 olika diskrimineringsgrunder. Men lagen räcker inte för att skapa en jämlik och inkluderande utbildningsmiljö. Det krävs ett arbete både på individ- och institutionsnivå för att motverka fördomar och diskriminerande beteenden. Genom att förstå och respektera de 7 diskrimineringsgrunderna kan vi skapa en mer rättvis utbildningssektor för alla.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.